Miljön

I den övergripande utformningen av området har miljöfaktorer haft en betydande inverkan och de har haft sin del i styrningen av processen.

MILJÖARBETET
I KymiRing beaktas miljön och hållbar utveckling.

Mer information finns bakom följande länkar:

KYMIRINGS MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNING

Särskild uppmärksamhet ägnas åt att övervaka och hantera miljökonsekvenserna. Bullerpåverkan har studerats noggrant, lika som påverkan på jordmånen, grundvatten och ytvatten. Biologisk mångfald och kulturmiljön har uppmärksammats och miljöbedömningarnas resultat har beaktats i planeringen.

Miljökonsekvensbedömning av KymiRing:

http://www.ymparisto.fi/kymiringYVA