FÖRARUTBILDNING

TRYGGARE OCH MER MILJÖVÄNLIGT TILL TRAFIKEN

KymiRing erbjuder mångsidiga övningsmöjligheter från personbilar till tunga fordon. Det finns också möjlighet till motorcykelövning. Banan har bland annat avsnitt för förarutbildning i halt väglag, banor för manöverövning, sidsladdsimulering och hastighetsdisplayer. Banhelheten för förarutbildning lämpar sig också väl för testning av fordon.

OMSTÄNDIGHETERNA

Den nyaste designexpertisen har använts i planeringen av förarutbildningscentrets bana och tjänster. Test & Training International från Österrike är ansvarig för banans övergripande design. Företaget har 25 års internationell erfarenhet inom design och tillverkning av förarutbildningscentrum.

Webbsida: http://www.test-and-training.com/

EFFEKTIV INLÄRNING

Utbildningsdeltagarna har möjlighet att göra misstag i en säker miljö och att dra sina egna slutsatser. Det är naturligtvis viktigt för förarna att få "riktiga" upplevelser. Förarna kan lära sig av sina misstag, följa andra och jämföra sig med andra. Alla övningsbanor byggs så att det är möjligt att titta på andra förare som kör. I kombination med instruktioner och förklaringar som instruktören/läraren ger via radio ökar detta avsevärt effektiviteten av inlärningen och utbildningen.

Test & Training-systemet omfattar ett modulsystem av multiövningsbanor. Undervisningsmodulerna har tagits fram baserat på lång förarutbildningserfarenhet och expertis. Strukturen och utrustningen i träningsmodulerna möjliggör effektiv förarutbildning av många övningsgrupper.

 

MULTIFUNKTIONELLA TRÄNINGSMODULER

KymiRing-förarutbildningscentret har fyra träningsmoduler för körsäkerhet. Alla moduler är tillgängliga för personbilar, skåpbilar, lastbilar, bussar och fordonskombinationer med släpvagn.

Test & Training-systemet baserar sig på multiträning i modulerna. För att förstå systemet förutsätter det att man förkastar idén om en övningsbana reserverad för en enda övning. Systemet kombinerar ett mängd mycket målmedvetna övningar i ett omfattande utbildningsprogram. Vissa av övningarna kan göras på olika träningsmoduler, vilket möjliggör samtidig utbildning av flera olika grupper, oavsett deras individuella övningsprogram. Tack vare detta kan man samtidigt utbilda grupper i olika fordonsklasser och olika utbildningsprogram.

MANÖVRERINGSBANA

Träningsmodulerna är planerade så att de kan kombineras till manövreringsbanor av olika längder. På manövreringsbanorna kan man använda hala övningsytor och övningsredskap på enskilda banor. I vissa övningssyften används manövreringsbanorna utan att kombinera hala områden. Beroende på övningsmålsättning är det möjligt att utforma manövreringsbanorna så att de körs snabbt eller alternativt att de inkluderar skarpa kurvor och sektioner som körs långsamt.

Manövreringsbanorna kan användas både för grundläggande förarutbildning och för utbildning av avancerade förare. Förutom trafiksäkerhetsinstruktion kan manövreringsbanorna användas för att lära ut sparsam körning, förutseende körning och körning av utryckningsfordon.

Den längsta helheten av manövreringsbana, 2340 meter, kan skapas genom att kombinera alla förarutbildningscentralens banor.

assets/Uploads/images/kymiring-ajokoulutus-2-featured2.jpg

ajokoulutus liukas opetuspinta4

ÖVNING PÅ HALT UNDERLAG

Körövningarna genomförs på övningsbanor. Övningsbanorna motsvarar vägar med två eller tre filer. Bredvid övningsbanan finns en säkerhetszon. De flesta av övningsbanorna innefattar en hal yta. Sålunda är det möjligt att demonstrera hur fordon beter sig i extrema situationer och nödsituationer vid låga hastigheter. Eftersom de fysiska principerna består kan förarna uppleva gränserna för fordonets stabilitet i en trygg miljö. På hala underlag uppnår fordon sina fysiska begränsningar vid lägre hastigheter, sålunda har förarna mer tid att känna igen beteendet hos sitt fordon och agera därefter.

En ytterligare fördel med användningen av ytor med låg friktion är besparingen av fordonen, särskilt däcken, ifall föraren under övningen utför extrema rörelser för att undvika faror, såsom nödbromsning eller plötsliga rattrörelser.

ajokoulutus esteet

HINDER

För att testa förarens reaktioner finns det i träningsmodulernas övningsbanor hinder som plötsligt dyker upp. De kontrolleras av instruktören. Hindren skadar inte fordonen, men de möjliggör simulering av olika kritiska körsituationer. Det finns två olika typer av hinder: vattenhinder och mekaniska hinder. Båda typer orsakar hinder för föraren genom att plötsligt falla in i synfältet. Olika kombinationer av hinder möjliggör simulering av kritiska körsituationer. En stor fördel med dessa hinder (jämfört med exempelvis trafikkoner) är att föraren måste reagera på situationen och fatta beslut under press. Detta motsvarar farliga situationer som kan uppstå i trafiken.

Medan vattenhinder skapar "effekten av en kollision" när vattenstrålarna träffar fordonet, så verkar det mekaniska hindret mer solitt och orsakar mycket realistiska reaktioner i förarna. De mekaniska hindren kan också användas både på våta och torra vägytor. De kan också användas i utbildningsprogram för motorcykel.

ajokoulutus yhteydenpito radiolla

KOMMUNIKATION VIA RADIO

I en förargruppövning erbjuder användningen av radiotelefon ett säkert och effektivt sätt att ge individuell handledning, träning och undervisning till alla gruppmedlemmar. Av säkerhetsskäl är radiokommunikationen enkelriktad från instruktören till kursdeltagarna.

Eftersom alla deltagare lyssnar på instruktörens instruktioner och råd som ges till föraren på övningsbanan, kan de andra deltagarna jämföra dem med sin egen prestation och hur fordonet uppfört sig.

Att titta på andras prestationer och att lyssna till instruktörens kommentarer om dem ökar effektiviteten i utbildningen och gör den mer intressant för deltagarna.

ajokoulutus valaistus

BELYSNING

Området för träningsmodulerna belyses med strålkastare så att utbildningsprogram också kan utföras i mörker. Säkerheten är det viktigaste när det gäller genomförandet av belysningen. På grund av detta står strålkastarstolparna utanför banans säkerhetszon och är placerade så att de belyser hela banor. Dessutom kommer man att säkerställa att ljuset inte bländar förarna.

 

ajokoulutus nopeusnaytto

HASTIGHETSMÄTNING

Varje träningsmodul har hastighetsmätning och en hastighetsdisplay för instruktören och förarna. Eftersom hastigheten har mycket stor inverkan på önskad position och möjligheten att överleva kritiska körsituationer är det nödvändigt att visa betydelsen av hastigheten. På grund av detta informeras förarna om sin körhastighet efter varje övning via en hastighetsmätare i slutet av övningsbanan.

ajokoulutus sivuluisulevy

SIDOSLADDPLATTA

Precis i början av halkbanan finns en sidosladdplatta. Före ankomsten till halkbanan kör fordonen i mittersta körfältet över en hydrauliskt styrd sidosladdplatta. Ifall instruktören aktiverar plattan drar den fordonets bakhjul åt sidan och får den att sladda. I trafiken är orsaken till sladdolyckor nästan alltid förarens körfel. På trafiksäkerhetbanan kan kursdeltagarna uppleva denna farliga situation utan att göra körfel och träna rätt motåtgärder. På så sätt kan sidosladdplattan brukas både för att demonstrera farorna med sladd och för att undervisa rätt motåtgärder. Användningen av sidosladdplattan varierar beroende på syftet med varje skilt övningsprogram.

Svårighetsgraden kan justeras genom att ändra hur mycket sladdplattan rör sig då den drar fordonets bakre hjul. Det går också att justera åt vilket håll sladdplattan skjuter fordonet (höger eller vänster).

ajokoulutus ohjaajan suoja

INSTRUKTÖRENS SKYDD

För styrning av övningsbanans tekniska utrustning finns det en container bredvid banan. Sidosladdplattan, hindren som studsar fram och de mekaniska hindren kan programmeras och styras från kontrollpanelen i containern. Även bevattningen av banan och hastighetsdisplayen kan aktiveras och deaktiveras därifrån.

Skyddsrummet ligger så att det ger instruktören bästa möjliga överblick över övningsbanan och returfilen. På så sätt kan instruktören instruera hela gruppen och prata till alla förare.

Eftersom praktisk övning rekommenderas framom klassrumsundervisning förutsätter vissa övningar att instruktören talar till gruppen eller till och med demonstrerar. Skyddet fungerar sålunda också som en mötesplats.

MODULERNA

PRESENTATION AV BANAN

ajokoulutus piirros valkoisella

TRÄNINGSMODUL 1 (TM 1)

EGENSKAPER

 • Rak övningsbana
 • Hal övningsyta
 • Bevattning
 • Två rader av vattenhinder
 • Sidosladdplatta
 • Hastighetsmätning
 • Hastighetsdisplay
 • Returfil där det är möjligt att se övningsbanan
 • Instruktörens skydd

GRUNDÖVNINGAR

Strukturen för träningsmodul 1 (och andra träningsmoduler ) möjliggör utveckling och genomförande av olika övningar, och erbjuder många möjligheter för avancerad undervisning. Förare som aldrig tidigare har varit på trafiksäkerhetskurs kan genomföra grundläggande övningar.

Instruktören kan öka svårighetsgraden genom att ändra på undervisningsparametrarna (hinder, sidosladdens styrka) och kombinationen av övningar.

 • Slalom (uppvärmning)/sittande ställning
 • Nödbromsning
 • Bromsning och väjning (bromsning och undanmanöver)
 • Bromsning på olika ytor
 • Stabilisering av fordon i sidosladd
 • Avståndsövning/bromsningsjämförelse

module tm1

TRÄNINGSMODUL 2 (TM 2)

EGENSKAPER

 • Cirkelformad övningsbana
 • Hal övningsyta
 • Användning i båda riktningarna
 • Bevattning
 • En rad mekaniska hinder i mitten
 • Hastighetsmätning i båda körriktningarna
 • Hastighetsdisplay
 • Returfil där det är möjligt att se övningsbanan
 • Instruktörens skydd

GRUNDÖVNINGAR

 • Slalom på en cirkelformad bana (uppvärmning)
 • Svängning
 • Riktande av blick och körtekniker
 • Körlinje vid sväng
 • Understyrning av fordon (identifiering och motåtgärder)
 • Överstyrning av fordon (identifiering och motåtgärder)
 • Nödbromsning vid svängning
 • Nödbromsning vid svängning med hög friktion
 • Förhindrande av att svänga runt

module tm2

TRÄNINGSMODUL 3 (TM 3)

EGENSKAPER

 • Övning i rak utförsbacke och kurva
 • Hal yta med 9% nedförslutning
 • Användning i båda riktningarna (uppför och nedför)
 • Bevattning
 • Två rader av vattenhinder
 • Hastighetsmätning
 • Hastighetsdisplay
 • Returfil där det är möjligt att se övningsbanan
 • Instruktörens skydd

GRUNDÖVNINGAR

Modul 3 möjliggör övningar som vid en första anblick liknar dem i Modul 1. Övningarna skiljer sig dock från dem i Modul 1, eftersom övning på banan i Modul 3 sker i nedförsbacke. Beteendet hos fordon är därför mer extremt: i synnerhet kan bromsnings- och väjningsrörelser orsaka allvarlig överstyrning.

 • Bromsning och väjning i nedförsbacke
 • Bromsning på olika ytor
 • Körning uppförsbacke på hal yta
 • Svängning
 • Riktning av blick och körtekniker
 • Körlinje vid sväng
 • Understyrning av fordon (identifiering och motåtgärder)
 • Överstyrning av fordon (identifiering och motåtgärder)
 • Nödbromsning vid svängning
 • Avståndsövning
 • Nödbromsning i nedförsbacke
 • Jämförelse av bromsning
 • Nödbromsning vid sväng med hög friktion
 • Förhindrande av att svänga runt

module tm3

Träningsmodul 4 (TM4)

Egenskaper

 • Kombination av övning i rak utförsbacke och kurva
 • Hal yta med 12% nedförslutning
 • Användning i båda riktningarna (uppför och nedför)
 • Bevattning
 • Hastighetsmätning
 • Hastighetsdisplay
 • Returfil där det är möjligt att se övningsbanan
 • Instruktörens skydd

Grundövningar

Modul 4 är en relativt liten men brant backe, efter vilket det finns en serie av kurvor. Denna mycket gatulika bana förutsätter en kombination av kunskaper som lärs ut på de andra banorna. Så förutom flera olika grundövningar kan banan i Modul 4 användas för avancerad övning och repetition av övningarna i en ny miljö.

 • Körning uppför en brant backe (på olika ytor)
 • Nödbromsning i nedförsbacke
 • Bromsning och väjning i nedförsbacke
 • Bromsning på olika ytor
 • Bromsning och svängning
 • Kombination av kurvor
 • Riktning av blick och körtekniker
 • Körlinje vid sväng
 • Understyrning av fordon (identifiering och motåtgärder)
 • Överstyrning av fordon (identifiering och motåtgärder)
 • Nödbromsning vid svängning
 • Avståndsövning

module-tm4.png

BANA FÖR MOTORCYKELSLALOM (MSP)

Asfalten på banan är målad speciellt för motorcykelövning. Friktionen på asfalten är större än på andra områden av körövningsbanorna.

EGENSKAPER

 • Hög friktionsyta
 • Särskilda slalomspår markerade med grönt för motorcyklar
 • Snäva kurvor: inlärning av långsam körning

GRUNDÖVNINGAR

 • Svängningsstilar (ändring av tyngdpunkt och motstyrning)
 • Riktning av blick och körlinje i kurvor
 • Ändring av svängningsriktning
 • Bromsning vid svängning
 • Manövrering

module msp

MANÖVERGÅRD

Eftersom träningsmodulerna i första hand är avsedda för undervisning för yrkesförare finns det endast begränsade möjligheter för motorcykelkörövning. Sålunda har körövningsbanan en helt asfalterad manövergård som ger ytterligare användningsmöjligheter för allt från tvåhjulingar till tunga fordon. Banorna och övningsmöjligheterna kan märkas med vägmarkeringar. Området sluttar svagt vilket möjliggör konstant bevattning av hela fältet med överströmningssystem.

EGENSKAPER

 • Rak bana med hög friktionsyta
 • Två mekaniska hinder på bromsningsrakan
 • Överströmningsbevattning för hela området
 • Hastighetsmätning
 • Hastighetsdisplay
 • En kurva i båda ändor (enkel svängning)
 • En manöverbana med banmålningar

module hight friction area